VSY

Ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeuskasvatuksen määritelmä

"Ihmisoikeuskasvatus tarkoittaa ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Se on oppia ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista." (http://www. ihmisoikeudet. net/index. php?page=ihmisoikeuskasvatus)

Ihmisoikeuskasvatuksella tarkoitetaan erilaisin pedagogisin keinoin (kurssit, tapahtumat, opintokerhot jne.) toteutettavaa opetusta, jossa käsitellään suoraan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuskasvatusta voidaan toteuttaa joko omana kokonaisuutenaan tai osana globaali-, kansalais-, rauhan-, ympäristö-, tasa-arvo- tai syrjimättömyyskasvatusta. Keskeistä on, että opetus käsittelee nimenomaisesti ihmisoikeusnormeja ja -mekanismeja (mm. ihmisoikeussopimukset ja näiden valvonta) sekä näihin liittyviä arvoja (mm. yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys). Esimerkiksi vammaisten tai alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevää opetusta voidaan pitää ihmisoikeuskasvatuksena silloin, kun aihetta tarkastellaan ihmisoikeuslähtöisesti.

Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksista ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Sillä on siis laajempi yhteiskunnallinen päämäärä: ihmisoikeuskasvatuksen avulla pyritään vahvistamaan ihmisoikeuksien toteutumista tukevia asenteita sekä lisäämään aktiivista toimintaa ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Toisin ilmaistuna ihmisoikeuskasvatus voidaan nähdä porttina ihmisoikeuksien ymmärtämiseen, kunnioittamiseen ja edistämiseen.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Ihmisoikeuskasvatus on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa huomioidaan myös ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintamallit sekä ihmisoikeuksien toteutuminen opetuksessa. Nämä ankkuroituvat ihmisoikeuksien perusperiaatteisiin, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä voidaan edistää oppilaitoksissa myös parantamalla saavutettavuutta. Saavutettavuutta voidaan lisätä poistamalla osallistumisen esteitä, jotka liittyvät aisteihin, tiedotukseen, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksentekoon.

Ihmisoikeudet ja/tai yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja saavutettavuuden periaatteet voidaan kirjata oppilaitoksen toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin ja näiden edistämistä voidaan tukea erilaisin konkreettisin toimenpitein tai käytäntein. Yhtenä esimerkkinä tästä on esteettömyysasioiden huomioiminen oppilaitoksen asiakirjoissa ja/tai toiminnassa.

Lisätietoa ihmisoikeuskasvatuksesta ja ihmisoikeuksista

Ihmisoikeuskasvatuksen määritelmiin voi perehtyä tarkemmin Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Suomen Oneworld-portaaliyhdistyksen ylläpitämällä Ihmisoikeudet.net -sivustolla. Sivustolta löytyy runsaasti myös muuta tietoa ja linkkejä ihmisoikeuksiin liittyen.


Muita tietolähteitä

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (2009)

Valtioneuvoston Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Irlannin kansallinen ihmisoikeuskasvatusselvitys (´Human Rights Education in Ireland´, 2011)Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

DARE Democracy and Human Rights Education in Europe

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO