VSY

LAUSUNNOT

2017


HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioiksi vuodelle 2018

VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1.osa:
Jaettu ymmärrys työn murroksesta.
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

HE 99/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11b §:n muuttamisesta

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

HE 140/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

2017

15.8.2017 Lausunto vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen järjestämis- ja rahoitusmallia valmistelleen työryhmän muistiosta
16.6.2017 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle, esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä
12.5.2017 Asiantuntijalausunto Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle
8.5.2017 Lausunto hallituksen esityksestä HE 39/2017
21.3.2017 Valtion vuoden 2018 talousarvion valmistelu
21.3.2017 Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointike

2016

8.11.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
11.10.2016 Lausunto ammatillisen koulutuksen rakenneuudistuksesta ja resursseista
10.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2017 talousarvioksi
12.9.2016 Lausunto lakiesityksestä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä
12.9.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
12.9.2016 Esitys valtion vuoden 2017 talousarvioon
20.5.2016 Kansanedustajien tapaaminen 20.5.2016,
13.5.2016 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020
21.4.2016 Esitys valtion vuoden 2016 lisätalousarvioon

2015

19.11.2015 Kansanedustajien tapaaminen 13.11.2015
5.11.2015 Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle vuoden 2016 talousarviosta
26.10.2015 Lausunto sivistysvaliokunnalle kotouttamiskoulutuksesta
24.9.2015 Kirjelmä ministeriölle pohjoismaiseen yhteistyöhön tarkoitetusta avustuksesta
17.9.2015 Lausunto rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
11.9.2015 Kirje opetusministeriön organisaatiouudistuksesta
18.5.2015 Aloite koulutuksen arviointikeskukselle
4.5.2015 Education has to be excluded from the TTIP negotiations
12.2.2015 Lausunto luonnoksesta asetukseksi vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

2014

5.12.2014 Lausunto avoimen yliopisto-opetuksen enimmäismaksuja koskevasta muutoksesta
7.11.2014 Laki lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun ja vapaasta sivistyöstä annetun lain muuttamisesta
29.10.2014 Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
21.10.2014 OKM:n tulevaisuuskatsaus 2014
30.9.2014 Lausunto talousarvioesityksestä 2015 sivistysvaliokunnalle
22.9.2014 Kansanedustajatapaaminen 19.9.2014
5.6.2014 Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä
9.5.2014 Sisäministeri Räsäselle 9.5. luovutettu kirjelmä
9.5.2014 Lausunto valtioneuvoston demokratiapoliittisesta selonteosta 2014
28.4.2014 Sivistysvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018
28.4.2014 Euroopan komissio: ALV-säädöstön uudistaminen
19.2.2014 Kansanedustajatapaaminen 14.2.2014

2013

6.11.2013 Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2014
28.10.2013 Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien muuttamisesta
15.10.2013 Vastine OKM:n VN:lle lähettämään kirjeeseen kuntien tehtävien vähentämisestä
1.10.2013 Kirje sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle
18.9.2013 Kirje kansliapäällikkö Lehikoiselle
11.9.2013 Kirje Opetushallituksen pääjohtajalle
11.9.2013 Kirje valtiosihteeri Pilvi Torstille
26.8.2013 Kirje ministeri Paula Risikolle nuorisotakuun toteuttamisesta
9.8.2013 Kirje työministeri Ihalaiselle nuorisotakuun toteuttamisesta
20.6.2013 Kirje opetusministeri Kiurulle koulutusviennin toimenpideohjelmasta
20.6.2013 Lausunto lukiolain ja opetus- ja ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
22.5.2013 Kirjelmä eduskunnan vapaan sivistystyön verkostolle
13.3.2013 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun jne.
15.2.2013 Kannanotto vapaasta sivistystyöstä sivistyspoliittiselle ministerityöryhmälle
12.2.2013 Kannanotto komission koulutuksen uudelleenajattelu -strategiaan
18.1.2013 Lausunto koulutustilejä koskevasta selvityksestä
11.1.2013 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi

2012

14.6.2012 Lausunto koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen tilanteesta ja tasa-arvon edistämisen keinoista vapaassa sivistystyöss
29.2.2012 Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä

2011

20.12.2011 Kannanotto Erasmus for All -ohjelmaan
20.10.2011 Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2011 - 2016 (OKM/12/500/2011)
18.10.2011 Lausunto vapaan sivistystyön rahoituksesta, hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012
13.10.2011 Vetoomus vapaan sivistystyön perurahoituksen puolesta
12.6.2011 Lausunto elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisista tavoitteista
19.4.2011 Lausunto opintotuen rakenteen kehittämisestä
3.3.2011 Lausunto järjestöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä
7.2.2011 Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksista

2010

19.11.2010 Vapaan sivistystyön asema osana suomalaista koulutusjärjestelmää
27.10.2010 Lausunto koskien lakia kotoutumisen edistämisestä
20.10.2010 Lausunto KEHO-ohjelman toimeenpanon rahoittamisesta
24.9.2010 Lausunto luonnoksesta laiksi vapaasta sivistystyöstä ja sen muuttamisesta
24.9.2010 Lausunto KEHO-ohjelman toimeenpanon rahoittamisesta
17.9.2010 Lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle kulttuurin tulevaisuudesta
24.6.2010 Lausunto koskien lakia tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä
6.5.2010 Lausunto valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014
21.4.2010 Vapaan sivistystyön rahoitusryhmän muistio 2010:12
19.4.2010 HE 26/2010 vp. lisätalousarvio vuodelle 2010
26.3.2010 Perusopetuksen yleiset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako
23.3.2010 Puolueiden julkisia tukia ja niiden valvontaa uudistava työryhmä
19.3.2010 Yliopistojen uusi maksuasetus ja avoin yliopisto-opetus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
1.3.2010 Vetoomus vapaan sivistystyön erityisosaamisen ja sen vahvistamisen turvaamiseksi ministeriön uudistuvassa tehtäväjaossa

2009

5.12.2009 Selvitys vapaan sivistystyön järjestörakenteen kehittämistarpeista
10.11.2009 Lausunto koulutuksen arvioinnista
6.11.2009 Lausunto vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
30.9.2009 Lausunto vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustuksista
24.9.2009 Lausunto tutkintojen ja muun osaamisen kansallisesta viitekehyksestä
16.9.2009 Lausunto OSAAVA-ohjelman tavoitteista
5.5.2009 Lausunto lakien muutosesityksiin
29.4.2009 Lausunto koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännöstä
20.4.2009 Lausunto Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmasta 2009-2012
25.2.2009 Kannanotto aikuiskoulutuksen asemaan
30.1.2009 Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

2008

28.4.2008 Lausunto valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

2007

17.10.2007 Lausunto valtion vuoden 2008 talousarvioesityksestä
11.9.2007 Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2007 - 2012
17.8.2007 Lausunto koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmän muistiosta
6.3.2007 Lausunto opettajien täydennyskoulutuksesta
23.2.2007 Ehdotus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuositukseksi
23.2.2007 Esitys vuoden 2008 valtion budjettiin
15.2.2007 Uttalande om internationell solidaritet och hållbar utveckling
15.2.2007 Statement regarding international solidarity and sustainable development

2006

20.12.2006 Kannanotto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2007-2012
5.10.2006 Lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi 2007
20.9.2006 Lausunto Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta

2005

26.10.2005 Lausunto hallituksen esityksistä ja lakimuutoksista
22.10.2005 Lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarviosta vuodelle 2005 ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta
28.6.2005 Lausunto hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
12.5.2005 Kannanotto yliopistojen aikuiskoulutustyöryhmän kuulemistilaisuudessa
24.1.2005 Lausunto ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittämisehdotukseen

2004

28.10.2004 Lausunto hallituksen esitykseen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
8.9.2004 Lausunto ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla
31.8.2004 Lausunto EU:n komission ehdotuksesta elinikäisen oppimisen integroiduksi toimintaohjelmaksi
29.1.2004 Lausunto selvitykseen aikuisopiskelun taloudellisten edellytysten parantamisesta

2003

1.1.2003 Vapaan sivistystyön valmisteluryhmän raportti Vapaan sivistystyön tavoitteita, ohjausta ja rahoitusta koskevat ehdotukse

2002

11.12.2002 Lausunto sivistyksen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan
26.3.2002 Lausunto Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietinnöstä
1.1.2002 Katselukulma Euroopan komission julkaiseman valmisteluasiakirjan kuulemiseen elinikäisestä oppimisesta

2001

30.3.2001 Lausunto opetusministeriön ehdotukseen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmaksi

2000

23.10.2000 Lausunto koskien vapaan sivistystyön ammatillista lisäkoulutustoimintaa

1999

30.3.1999 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa koskeva kannanotto

1998

17.12.1998 Lausunto elinikäisen oppimisen hankkeen loppuraportista

 

Lausunto hallitusohjelmasta 2007
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO